Regulamin przewozu osób i rzeczy

MARO TUR M.Wąsowski K.Jaruga spółka cywilna ul. Koszalińska 30, 76-010 Polanów


I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa przewóz osób i bagażu na liniach prowadzonych przez MARO TUR spółka cywilna, ul. Koszalińska 30, 76-010 Polanów, NIP 499-067-99-83, infolinia 604 607 912; kontakt@marotur.pl – zwanego dalej Przewoźnikiem.
 2. Podstawę prawną regulaminu stanowi art. 4 ustawy prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984r.
 3. Niniejszy regulamin stosuje się również do pasażerskich przewozów autokarowych wykonywanych przez Przewoźnika.
 4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.marotur.pl, w pojazdach świadczących usługi przewozu oraz w punkcie sprzedaży biletów.
 5. Cennik przewozów jest dostępny w pojazdach świadczących usługi przewozu oraz w punkcie sprzedaży biletów.
 6. Przewoźnik informuje, iż pojazdy użytkowane na trasach mogą być monitorowane, jak również kierowca jest uprawniony do nagrania sytuacji wymagających dokumentowania w formie elektronicznej.
 7. Zawarcie umowy przewozu z Przewoźnikiem oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Przewoźnik

 1. Przewoźnik wykonuje przewozy na trasach, zgodnie z rozkładem jazdy, dostępnym na stronie www.marotur.pl, w pojazdach świadczących usługi oraz na przystankach.
 2. Przewoźnik może korzystać przy wykonywaniu usług przewozu z innych przewoźników.
 3. Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku przewozu, jeżeli:

  1. zachodzą okoliczności uniemożliwiające przewóz, których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom;
  2. klient nie zastosował się do przepisów przewozowych;
  3. ze względu na przedmiot przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych.
 4. Przewoźnik jest obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi.
 5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane okolicznościami niezależnymi od przewoźnika, w szczególności w przypadkach wypadków lub kolizji drogowych, awarii, kontroli drogowych, trudnych warunków atmosferycznych, remontów dróg.

III. Pasażer

 1. Pasażerem jest każda osoba posiadający ważny bilet lub też korzysta z przejazdu organizowanego przez Przewoźnika.
 2. Pasażer, jeżeli nie posiada biletu miesięcznego zobowiązany jest do zakupu biletu, niezwłocznie po wejściu do pojazdu.
 3. Pasażer zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie może być niedopuszczony do przewozu lub usunięty ze środka transportu.
 4. Pasażer uciążliwy dla podróżnych (np. poprzez swój zapach, brud lub w wyniku zachowania), bez ważnego biletu, odmawiający zapłaty należności za przewóz może być usunięty ze środka transportu, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.
 5. Pasażer zobowiązany jest do przybycia na przystanek co najmniej 5 minut przed odjazdem zgodnym z rozkładem jazdy.
 6. Pasażer zobowiązany jest do sygnalizacji zamiaru wejścia i wyjścia z pojazdu, z odpowiednim wyprzedzeniem.

IV. Bezpieczeństwo w trakcie przewozu oraz na przystankach.

 1. Pasażer zobowiązany jest do korzystania z pasów bezpieczeństwa, w miejscach ich montażu w pojeździe.
 2. W trakcie przewozu na miejscach stojących pasażer zobowiązany jest do trzymania barierek w sposób ciągły do czasu zatrzymania pojazdu na przystanku.
 3. Podczas jazdy obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia po pojeździe.
 4. Pasażer zobowiązany jest do zachowania porządku, spokoju oraz niezakłócania przejazdu innym podróżnym, w tym nie korzystania z urządzeń elektronicznych i telefonów w sposób uciążliwy dla innych Pasażerów i kierowcy.
 5. Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu następuje wyłącznie na wyznaczonych przystankach. Wysiadający mają pierwszeństwo przed osobami wsiadającymi.
 6. Przy wsiadaniu i wysiadaniu Pasażer zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności, w tym upewnienia się co do swojej widoczności dla kierowcy.
 7. Po wyjściu z pojazdu Pasażer zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność, w szczególności nie przechodzić na przeciwległą stronę jezdni, zza zaparkowanego pojazdu.
 8. W trakcie podróży Pasażer zobowiązany jest do wykonywania poleceń porządkowych kierowcy oraz komunikatów.
 9. W trakcie podróży obowiązuje Pasażera zakaz:

  1. palenia papierosów, e-papierosów, spożywania alkoholu i innych używek,
  2. spożywania posiłków,
  3. rozmawiania z kierowcą,
  4. zanieczyszczania pojazdu,
  5. wsiadania i wysiadania podczas jazdy,
  6. wychylania się z pojazdu,
  7. zachowania w sposób zagrażający jego bezpieczeństwu lub innych osób,
  8. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu,
  9. rozdawania lub pozostawiania ulotek reklamowych.

V. Przewóz dzieci

 1. Dzieci poniżej 13 roku życia muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej.
 2. Dzieci powyżej 13 roku zobowiązane są do okazania na żądanie kierowcy legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego, celem sprawdzenia wieku dziecka.

VI. Przewóz osób niepełnosprawnych

 1. Przewoźnik po wcześniejszym zgłoszeniu podejmie działania ułatwiające niepełnosprawnym podróżnym, tj. o ograniczonej zdolności ruchowej przejazd na wykonywanej trasie.
 2. W przypadku braku możliwości podjęcia dodatkowych działań ułatwiających przejazd osoby niepełnosprawnej, przejazd odbywa się bez dodatkowych udogodnień.
 3. Podróżny poruszający się na wózku inwalidzkim zobowiązany jest do wcześniejszego telefonicznego ustalenia, czy na danej trasie pojazd przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych.

VII. Bilety

 1. Bilety są sprzedawane w autobusach oraz punktach sprzedaży.
 2. Wprowadza się następujące rodzaje biletów:

  1. normalne,
  2. ulgowe.
 3. Zakup biletu w autobusie możliwy jest wyłącznie w trakcie postoju.
 4. Przy zakupie biletu ulgowego, pasażer zobowiązany jest do okazania dokumentu uprawniającego do ulgi. W przypadku braku okazania takiego dokumentu przewoźnik ma prawo odmówić sprzedaży biletu.
 5. Bilet miesięczny należy okazywać bez wezwania kierowcy bezpośrednio przy wejściu do pojazdu, a w przypadku biletów ulgowych wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi lub do bezpłatnego przejazdu.
 6. Bilet miesięczny nie może być w żaden sposób zalaminowany, zaklejony lub oprawiony.
 7. Zakup biletu nie gwarantuje miejsca siedzącego.
 8. Zakup biletu miesięcznego nie gwarantuje przejazdu o określonej godzinie, w sytuacji, gdy ilość miejsc w pojeździe została wyczerpana.
 9. Przewoźnik wystawia faktury na zakupione bilety, wyłącznie w punkcie sprzedaży biletów przy ul. Wolności 18 B, 76-010 Polanów – Sklep zoologiczno-wędkarski lub na podstawie wniosku złożonego e-mailowo. Pasażer zobowiązany jest do wskazania numeru NIP nabywcy usługi.
 10. Pasażer w trakcie podróży zobowiązany jest przez cały czas do posiadania ważnego biletu wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi lub bezpłatnego przejazdu, a przypadku biletów miesięcznych normalnych wraz z dokumentem tożsamości.
 11. W przypadku zagubienia biletu miesięcznego Przewoźnik wystawia duplikat biletu, wyłącznie po wskazaniu numeru biletu (lub wskazaniu numeru faktury) i okazaniu dokumentów potwierdzających tożsamość. Za wystawienie duplikatu Pasażer zobowiązany jest do zapłaty dodatkowej opłaty w wysokości 20 złotych.
 12. Pasażer kupując bilet miesięczny, podając swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, PESEL wyraża zgodę na przetwarzanie wskazanych danych osobowych Przewoźnikowi do celów wykonywania umowy przewozu oraz rozliczania ulgowych przewozów. Brak podania danych uniemożliwia zakup biletu.

VIII. Przedmioty zagubione

 1. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione w trakcie przewozu.
 2. Przewoźnik nie prowadzi biura rzeczy znalezionych i przekazuje rzeczy zgodnie z przepisami do właściwego starosty.
 3. W sprawach rzeczy zagubionych należy kontaktować się pod numerem telefonu: 604 607 912 lub e-mailowo: kontakt@marotur.pl

IX. Kontrole

 1. Przewoźnik w trakcie całego przejazdu ma prawo kontroli ważności biletu.
 2. Kontrola może być wykonywana przez kierowcę, innych pracowników przewoźnika lub też podmiot trzeci, działający na podstawie pisemnego upoważnienia  przewoźnika.
 3. Skargi i reklamacje co do przeprowadzonej kontroli należy kierować do podmiotu wykonującego kontrolę w danym przypadku tj. do Przewoźnika lub podmiotu upoważnionego do kontroli.

X. Przewóz bagażu

 1. Podróżny ma prawo do przewozu jednej sztuki bagażu o wymiarach 70 cm x 50 cm x 30 cm i maksymalnej 20 kilogramów
 2. Bagaż może być przewożony wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych (w schowkach lub pod fotelem) i pod nadzorem Podróżnego.
 3. Przewóz bagażu przekraczający wymiar lub wagę określone w punkcie 1 może zostać przewieziony wyłącznie za zgodą kierowcy i po uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 5 złotych
 4. Przewóz rowerów, wózków dziecięcych lub innych sprzętów przekraczających wymiary określone w punkcie 1 odbywa się wyłącznie za zgodą kierowcy tj. pojazd posiada miejsca przystosowane do przewozu takich rzeczy i po uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 5 złotych
 5. W bagażu nie mogą być przewożone jakiekolwiek materiały niebezpieczne, broń oraz których posiadanie jest zabronione przez prawo, itp. Przewóz pieniędzy, papierów i przedmiotów wartościowych odbywa się na ryzyko Pasażera, a przewoźnik nie przyjmuje do przewozu wskazanych rzeczy.
 6. Przewoźnik nie przyjmuje dodatkowego bagażu do przewozu, na który nie wyrazi zgody kierowca, w formie wystawienia kwitu bagażowego.
 7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przewożony bagaż, chyba że szkoda powstała z winy Przewoźnika.

XI. Opłaty dodatkowe

 1. Przewoźnik ustala dodatkowe opłaty dla Podróżnego:

  1. za brak ważnego biletu: 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego
  2. za brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu: 40-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego  normalnego
  3. za niedotrzymanie zapisów rozdziału IV: 250 złotych za każde naruszenie,
  4. za spowodowanie umyślnie opóźnień w przejeździe lub zmianę trasy – 150-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego.
 2. Opłaty dodatkowe są uiszczane w terminie 7 dni od dnia ich nałożenia, na rachunek bankowy upoważnionego podmiotu, wskazany w informacji o nałożeniu opłaty dodatkowej.
 3. W przypadku braku płatności opłat dodatkowych przez Pasażera w terminie, roszczenia będą dochodzone na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.

XII. Przewóz zwierząt

 1. Dopuszczalny jest przewóz zwierząt, każdorazowo za zgodą kierowcy, który oceni możliwość przewozu, w tym możliwość zapewnienia bezpieczeństwa przewozu.
 2. Pasażer zobowiązany jest okazać kierowcy aktualną dokumentację weterynaryjną przewożonego zwierzęcia.
 3. Przewożone zwierzę nie może stwarzać zagrożenia dla innych podróżnych oraz kierowcy.
 4. Przewóz zwierząt następuje w miejscach wskazanych przez kierowcę.

XIII. Reklamacje i skargi

 1. Reklamacja i skargi mogą być składane pisemnie na adres MARO TUR s.c. ul. Koszalińska 30, 76-010 Polanów oraz w formie email na adres kontakt@marotur.pl, po załączeniu kopii biletu oraz wskazaniu trasy i godziny przejazdu, a także wskazaniu swoich danych osobowych, w tym adresu.
 2. Przewoźnik zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację oraz skargę w terminie 21 dni od dnia wpływu.
 3. Reklamacje i skargi telefoniczne nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje i skargi anonimowe nie będą rozpatrywane.

XIV. Dane osobowe

 1. Przewoźnik jest administratorem danych osobowych pasażera i ma prawo do ich przetwarzania na potrzeby wykonywania umowy przewozu oraz rozliczania
  przysługujących ulg.
 2. Przewoźnik zobowiązuje się do ochrony uzyskanych danych osobowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Pasażer ma prawo do wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Przewoźnik jest uprawniony do zawiadomienia Policji, w szczególności w przypadkach:

  1. gdy podróżny, w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości (art. 87a ustawy prawo przewozowe),
  2. gdy krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem Podróżny zakłóca spokój, porządek publiczny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym (art. 51 kodeksu wykroczeń),
  3. nieuiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej, gdy Podróżny po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza przejazd (art. 121 § 1 kodeksu wykroczeń),
  4. umyślnego niszczenia, uszkadzania lub czynienia niezdanymi do użytku rzeczy (art. 124 kodeksu wykroczeń),
  5. podejrzanie co do sfałszowania biletu.
 2. W przypadku dokonania zniszczenia rzeczy szkody będą wyceniane przez Przewoźnika i dochodzone na drodze sądowej.
 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają:

  1. ustawa prawo przewozowe z dnia 15.11.1984r.,
  2. kodeks cywilny,
  3. ustawa z dnia 20.6.1992r. o uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
  4. ustawa z dnia 6.9.2001r. o transporcie drogowym.