POLITYKA PRYWATNOŚCI


Polityka prywatności jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje zasady przetwarzania danych osobowych i obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 1. OZNACZENIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Wspólnicy MARO TUR MATEUSZ WĄSOWSKI KAMIL JARUGA SPÓŁKA CYWILNA NIP: 4990679983

  1. USŁUGI TRANSPORTOWE JUL TRANS KAMIL JARUGA, ul. Goździków 9 w Koszalinie, 75-813, tel. +48 505 096 377, k.jaruga@marotur.pl, NIP: 6692383870, REGON: 320652203,
  2. USŁUGI TRANSPORTOWE MARO TUR MATEUSZ WĄSOWSKI, ul. Koszalińska 30 w Polanowie 76-010, tel. +48 664 654 556, m.wasowski@marotur.pl, NIP: 4990663048, REGON: 366676290
 3. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH
 4. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administratora zbierane są dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Twoje dane osobowe są zbierane i wykorzystywane jedynie za Twoją zgodą. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których nie jest możliwe wcześniejsze wyrażenie zgody, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne ustawowo.

 5. CELE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
 6. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:

  • Zawarcie i wykonanie umów
  • Obsługa klienta
  Świadczenie usług mediów nadawczych, np. w celu przetwarzania zamówień towarów i usług oferowanych przez nas przez Internet

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o zasady wynikające z prawa:

  Art. 6, par. 1 lit. a osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

  Art. 6, par. 1 lit. b przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; Art. 6, par. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

  Art. 6, par. 1 lit. d przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;

  Art. 6, par. 1 lit. f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 7. RZETWARZANE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW
  1. Nawiązywanie kontaktu
  2. Informacje podane nam przez Ciebie przy nawiązywaniu z nami drogą telefoniczną, mailową będą przez nas przechowywane na podstawie art. 6, par. 1, lit. a RODO, w celu odpowiedzi na Twoje pytania. Kontakt zostanie zapisany w rejestrze, abyśmy mogli udowodnić, że kontakt miał miejsce zgodnie z wymogami prawa. Przy wypełnianiu formularza kontaktowego uzyskana zostanie Twoja zgoda, a niniejsza Polityka Prywatności jest w nim przywołana. Dane zbierane w ten sposób zostaną przez nas usunięte niezwłocznie po zakończeniu danej rozmowy i ostatecznym rozwiązaniu rozpatrywanej sprawy.

  3. Rejestracja
  4. Na naszej stronie internetowej umożliwiamy Ci rejestrację przez podanie danych osobowych. Dane te są wprowadzane do formularza danych i przesyłane do nas oraz przechowywane przez nas. Rejestracja jest dokonywana w celu wykonania umowy lub przeprowadzania czynności zmierzających do zawarcia umowy i dlatego podstawą do nich jest art. 6, par. 1, lit. b RODO. W celu zawarcia i wykonania umów wymagamy danych kontaktowych zależnie od konkretnego przypadku, na przykład imię i nazwisko, adres dostawy, adres do faktury, adres mailowy oraz informacje o wybranej formie płatności. Wykorzystujemy również Twoje dane do utrzymywania naszych danych o kliencie, gdzie przechowuje się tylko najistotniejsze dane. W celu zapobiegania błędom typograficznym (tzw. „literówkom”) i zapewnienia faktycznego dosłania do Ciebie zamówionych produktów.

  5. Postanowienia różne
  6. Na podstawie art. 6, par. 1, lit. c oraz f RODO, wykorzystujemy i przechowujemy Twoje dane osobowe oraz – tam, gdzie jest to konieczne – informacje techniczne, w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu danych lub innych zachowań sprzecznych z prawem na naszej stronie internetowej, lub do prowadzenia dochodzeń w takich przypadkach, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne. Może to zostać przeprowadzone na podstawie zarządzeń organów publicznych lub sądów powszechnych, o ile wymaga tego od nas prawo, a także w celu ochrony naszych praw i interesów oraz w celu umożliwienia obrony z naszej strony przed sądem.

 8. WYKORZYSTYWANE FUNKCJE ANALITYCZNE
 9. Wykorzystujemy oprogramowanie Google Analytics za pomocą którego, możemy analizować aktywność użytkowników i dostosowywać działania marketingowe do ich preferencji. Narzędzie Google Analytics przekazuje min. informację o podstronach, które odwiedził użytkownik. Na podstawie danych zbieranych przez Google Analytics możemy stosować automatyczne dostosowywanie treści dla użytkowników strony.

  Funkcja ta legitymuje się własną politykom prywatności.

 10. TWOJE PRAWA
 11. W związku ze zbieraniem Twoich danych przysługują Ci prawa, o czym mamy obowiązek Cię poinformować. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, po prostu prześlij nam wiadomość. Możesz skorzystać z następujących danych kontaktowych, nie ponosząc żadnych kosztów poza tymi, które naliczy Twój dostawca usług telekomunikacyjnych za przekazanie wiadomości:

  mailem: kontakt@marotur.pl

  pocztą: ul. Koszalińska 30, 76-010 Polanów,

  Dla Twojego bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo do uzyskania dalszych informacji przy udzielaniu odpowiedzi na istniejące zapytanie, w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. Jeżeli identyfikacja okaże się niemożliwa, zastrzegamy sobie również prawo do odmowy reakcji na Twoje zapytanie.

  1. Masz prawo do domagania się od nas informacji związanych przechowywaniem przez nas Twoich danych osobowych.
  2. Masz prawo do domagania się sprostowania lub/i uzupełnienia Twoich danych osobowych;
  3. Masz prawo do domagania się, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli kwestionujesz dokładność danych przechowywanych na Twój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób bezprawny, a nam nie są już te dane potrzebne.
  4. Masz prawo do uzyskania kopii przekazanych nam danych, które zostaną przesłane Tobie, w standardowym formacie zapewniającym odczytanie w formie elektronicznej.
  5. Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w imię uzasadnionego interesu art. 6, par. 1, lit. f RODO, masz prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.
  6. Masz prawo do wycofania zgody na zbieranie danych w dowolnej chwili, ze skutkiem przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na zebrane dotychczas dane.
  7. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje prawa do ochrona danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć zażalenie do organu regulacyjnego.
  Z chwilą usunięcia swoich danych nie będziesz już mieć dostępu do usług związanych z naszymi produktami przez naszą stronę internetową.

  Przetwarzanie danych, które mamy obowiązek przechowywać zgodnie z wymogami ustawowymi, wynikającymi z umowy spółki lub wymaganiami umownymi, zostanie ograniczone, aby zapobiec wykorzystaniu ich w innych celach, natomiast nie zostaną one usunięte.

 12. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
 13. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi prawne, audytowe, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).

 14. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH
 15. Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem lub regulacjami. Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych, dane takie zostaną usunięte, gdy tylko okresy zachowania danych nałożone przez przepisy prawa, umowę/statut spółki lub postanowienia umowy przestaną uniemożliwiać dokonanie takiego usunięcia, o ile nie istnieje powód do założenia, iż takie usunięcie zagroziłoby uzasadnionym interesom oraz pod warunkiem, że takie usunięcie nie wymagałoby nieproporcjonalnie wielkiego wysiłku ze względu na szczególny charakter przechowywania.

 16. BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH
 17. MARO TUR MATEUSZ WĄSOWSKI KAMIL JARUGA SPÓŁKA CYWILNA do ochrony danych osobowych Klientów stosuje protokół SSL.

  Certyfikat SSL to narzędzie, które szyfruje dane przesyłane drogą elektroniczną, pomiędzy serwerem, a użytkownikiem w celu uniemożliwienia przechwycenia poufnych danych. Certyfikaty SSL gwarantują wiarygodność stron internetowych, które chronią, a użytkownicy, którzy łączą się ze stroną zabezpieczoną certyfikatem SSL mają absolutną pewność, że łączą się bezpiecznie z właściwym serwisem.

  W kwestiach nie uregulowanych niniejszą polityką zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEPOLITYKA  PRYWATNOŚCI I COOKIES


Wykorzystanie cookies

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie została  zaktualizowana 17 marca 2021 r.


 1. Wprowadzenie
 2. Nasza strona internetowa https://marotur.pl/ (dalej: „serwis”) wykorzystuje pliki cookies i inne pokrewne technologie (dla wygody wszystkie technologie określane są jako „cookies”). Pliki cookie są również umieszczane przez zaangażowane przez nas strony trzecie. W poniższym dokumencie informujemy o stosowaniu plików cookie na naszej stronie internetowej.

 3. Co to są pliki cookie?
 4. Cookie to mały, prosty plik, który jest wysyłany wraz ze stronami tej witryny i przechowywany przez Twoją przeglądarkę na dysku twardym Twojego komputera lub innego urządzenia. Informacje w nich przechowywane mogą zostać zwrócone na nasze serwery lub na serwery odpowiednich stron trzecich podczas kolejnej wizyty.

 5. Co to są skrypty?
 6. Skrypt to fragment kodu programu, który służy do prawidłowego i interaktywnego działania naszej witryny internetowej. Ten kod jest wykonywany na naszym serwerze lub na Twoim urządzeniu.

 7. Zgody
 8. Kiedy odwiedzasz naszą witrynę po raz pierwszy, pokażemy Ci wyskakujące okienko z wyjaśnieniem dotyczącym plików cookie. Po kliknięciu „ZAPISZE PREFERENCJE” wyrażasz zgodę na używanie przez nas kategorii plików cookie i wtyczek, które wybrałeś w wyskakującym okienku, zgodnie z opisem w niniejszej Polityce dotyczącej plików cookie. Możesz wyłączyć korzystanie z plików cookie za pomocą przeglądarki, ale pamiętaj, że nasza strona może przestać działać poprawnie.

  1. Zarządzaj ustawieniami zgody:
  2. ✓ Funkcjonalne (NIEZBĘDNE PLIKI COOKIES)

   ✓ Pliki cookies stron trzecich (ANALITYCZNE)

 9. Cookies
  1. Techniczne lub funkcjonalne pliki cookie
  2. Niektóre pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie niektórych części witryny oraz znajomość preferencji użytkownika. Umieszczając funkcjonalne pliki cookie, ułatwiamy Ci odwiedzanie naszej strony internetowej. W ten sposób nie musisz wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej i na przykład, artykuły pozostają w Twoim koszyku do momentu zapłaty. Możemy umieszczać te pliki cookie bez Twojej zgody.

  3. Analityczne pliki cookies
  4. Analityczne pliki cookies

   Są one używane we współpracy z naszymi partnerami analitycznymi do zbierania informacji o korzystaniu z witryny, takich jak odwiedzane strony, źródła ruchu i inne pomiary witryny.

   Google Analytics

   Google Analytics zbiera informacje, które raportują trendy w witrynie bez identyfikowania poszczególnych odwiedzających. Te pliki cookie śledzą informacje, takie jak czas wizyty, czy odwiedzający był wcześniej na stronie i która witryna odesłała gościa do strony internetowej.

   Przetwarzanie

   Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Google Analytics Privacy Statement.

 10. Twoje prawa w zakresie danych osobowych
 11. Przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych: Masz prawo wiedzieć, dlaczego potrzebne są Twoje dane osobowe, co się z nimi stanie i jak długo będą przechowywane. Prawo dostępu: Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które są nam znane. Prawo do sprostowania: masz prawo do uzupełniania, poprawiania, usuwania lub blokowania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody i usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych: masz prawo zażądać wszystkich swoich danych osobowych od administratora i przenieść je w całości do innego administratora. Prawo do sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych. Przestrzegamy tego, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania. Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami. Proszę zapoznać się z danymi kontaktowymi na dole niniejszej Polityki plików cookie. Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie, ale masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Organu Ochrony Danych).

 12. Włączanie / wyłączanie i usuwanie plików cookies
 13. Możesz użyć przeglądarki internetowej, aby automatycznie lub ręcznie usunąć pliki cookie. Możesz również określić, że niektóre pliki cookie mogą nie być umieszczane. Inną możliwością jest zmiana ustawień Twojej przeglądarki internetowej tak, aby otrzymywać informację o każdym umieszczeniu pliku cookie. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, zapoznaj się z instrukcjami w sekcji Pomoc przeglądarki. Należy pamiętać, że nasza strona internetowa może nie działać poprawnie, jeśli wszystkie pliki cookie są wyłączone. Jeśli usuniesz pliki cookie w swojej przeglądarce, zostaną one ponownie umieszczone po wyrażeniu zgody, gdy ponownie odwiedzisz nasze witryny.

 14. Dane kontaktowe
 15. W przypadku pytań i / lub komentarzy dotyczących naszej Polityki plików cookie i niniejszego oświadczenia prosimy o kontakt, korzystając z następujących danych kontaktowych:

  MARO TUR MATEUSZ WĄSOWSKI KAMIL JARUGA SPÓŁKA CYWILNA
  ul. Koszalińska 30, 76-010 Polanów,
  Kamil Jaruga – +48 505 096 377
  k.jaruga@marotur.pl

  Mateusz Wąsowski – +48 664 654 556
  m.wasowski@marotur.pl

  od 8:00 do 16:00,
  kontakt@marotur.pl
  NIP: PL4990679983